Bộ KH&CN họp Hội nghị cán bộ chủ chốt năm 2013

Trong hai ngày 27 và 28 tháng 12, 2013, Bộ KH&CN tổ chức Hội nghị Cán bộ chủ chốt năm 2013, là dịp để các lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Bộ KH&CN trao đổi về những công việc đã làm được trong năm 2013, những tồn tại vướng mắc, đề xuất các giải pháp, và quán triệt những mục tiêu trong năm 2014.

Năm 2013 hoạt động của Bộ KH&CN (Bộ) có một số kết quả đáng chú ý. Về công tác hoàn thiện thể chế và cơ chế, chính sách phát triển KH&CN, Bộ đã góp phần quan trọng giúp soạn thảo và ban hành 42 văn bản, trong đó nổi bật là Luật KH&CN sửa đổi, 5 dự thảo Nghị định, và 27 Thông tư (bao gồm cả Thông tư liên tịch). Tuy nhiên, Bộ cũng nhìn nhận rằng việc xây dựng các thông tư quan trọng chưa đáp ứng tiến độ, đặc biệt một số thông tư liên tịch với Bộ Tài chính kéo dài 2-3 năm vẫn chưa đi tới thống nhất để ban hành.

Về triển khai các chương trình, nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia và hoạt động KH&CN các Bộ, ngành, địa phương, Bộ đã xây dựng quy trình để thống nhất trong hoạt động quản lý các nhiệm vụ cấp quốc gia theo quy định của Luật KH&CN. Đã có 83 nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước được triển khai thực hiện với số kinh phí 124,3 tỷ đồng trong năm 2013. Cho năm 2014, Bộ đã lựa chọn được 91 nhiệm vụ trên cơ sở 360 đề xuất từ các Bộ, ngành, địa phương. Bộ trưởng Bộ KH&CN đã phê duyệt các đề án khung của 3 sản phẩm quốc gia “vắc-xin phòng bệnh cho vật nuôi”, “thiết bị nâng hạ có sức nâng lớn”, và “an ninh mạng”, ngoài ra còn phê duyệt 6 dự án thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao, 8 nhiệm vụ thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia. Đối với Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi, từ năm 2011 đến nay, Bộ đã phối hợp với Bộ NN&PTNT và các Bộ ngành liên quan phê duyệt 278 dự án triển khai tại 60 tỉnh, thành phố với tổng kinh phí gần 1300 tỷ đồng, mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội thiết thực tại các địa phương.

Trong lĩnh vực đăng ký hoạt động và chuyển đổi tổ chức KH&CN, đã có 535 tổ chức đã và đang trình phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế tự chủ, trong đó có tới 430 tổ chức đã có Đề án được phê duyệt. Còn trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, Bộ đã tổ chức điều tra, khảo sát xác định nhu cầu tiếp nhận công nghệ của hơn 1000 tổ chức, doanh nghiệp; xác định được danh mục 123 loại nhu cầu tiếp nhận công nghệ, đặt hàng nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ; khảo sát và xác định 300 nguồn cung công nghệ trong và ngoài nước; hỗ trợ ký kết được 25 hợp đồng và thỏa thuận hợp tác chuyển giao công nghệ với giá trị hơn 200 tỷ đồng.

Để phát triển hạ tầng kỹ thuật KH&CN và các khu công nghệ cao, tính đến nay 16 phòng thí nghiệm trọng điểm đã được đầu tư hơn 965 tỷ đồng (trung bình hơn 60 tỷ đồng/phòng). Các phòng thí nghiệm trọng điểm này đã giúp tổ chức thực hiện được 502 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, Bộ, ngành, góp phần tích cực vào các hoạt động hợp tác, trao đổi nghiên cứu quốc tế, đem lại 760 công bố khoa học quốc tế (tăng 18% so với 2011), 2367 công bố trong nước (tăng 13% so với 2011), 69 sáng chế và giải pháp hữu ích (tăng 14% so với 2011), đồng thời góp phần đào tạo 279 tiến sĩ, 689 thạc sĩ, thực hiện 221 hợp đồng dịch vụ, chuyển giao công nghệ.

Trong công tác tiêu chuẩn, đo lường chất lượng, đã tổ chức thẩm định, công bố 1288 Tiêu chuẩn Việt Nam; tiếp nhận và thẩm tra các hồ sơ, tổ chức thẩm định 91 dự thảo Quy chuẩn Việt Nam do các Bộ, ngành biên soạn. Đã có 2416 giấy chứng nhận HTQLCL được cấp phù hợp TCVN ISO 9001: 2008. Hơn 364 nghìn mẫu sản phẩm hàng hóa được thử nghiệm; hơn 6000 sản phẩm được chứng nhận phù hợp, và gần 40 nghìn lô hàng được giám định.

Về công tác bảo hộ sở hữu trí tuệ, hơn 72 nghìn đơn các loại được tiếp nhận, trong đó xử lý được 59692 đơn, với 34671 đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp. Có 617 đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích của người Việt Nam (tăng 6% so với 2012), trong đó 122 bằng được cấp (tăng 16% so với 2012).

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách KH&CN và hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ nằm trong số nhiệm vụ trọng tâm năm 2014

Trong năm 2014, Bộ KH&CN sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về KH&CN, đổi mới cơ chế tài chính và chính sách sử dụng, trọng dụng cán bộ KH&CN. Trong đó sẽ tiếp tục đổi mới cơ chế xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách phù hợp với đặc thù lĩnh vực KH&CN. Sẽ ban hành và áp dụng cơ chế đặt hàng, cơ chế khoán chi đến sản phẩm cuối cùng và cơ chế mua sản phẩm KH&CN, tiếp tục triển khai áp dụng cơ chế quỹ trong cấp phát kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Bên cạnh đó, Bộ sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi tổ chức KH&CN công lập sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Bộ cũng chủ trương triển khai mạnh mẽ các đề án, dự án đổi mới sáng tạo ở Việt Nam, hỗ trợ hoạt động đổi mới công nghệ tại các doanh nghiệp, tăng cường liên kết viện/trường và doanh nghiệp, tạo môi trường hình thành và phát triển các doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp khởi nghiệp. Sẽ tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về cơ chế sử dụng NSNN và huy động nguồn vốn bên ngoài đầu tư cho hoạt động ứng dụng, phát triển công nghệ tại doanh nghiệp; cơ chế chuyển giao quyền sở hữu kết quả nghiên cứu sử dụng NSNN. Các chương trình quốc gia sẽ tiếp tục được triển khai với trọng tâm là hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực tiếp thu, làm chủ, đổi mới công nghệ.

Tác giả