Đảng ủy Bộ KH&CN học tập Nghị quyết Hội nghị TW7

Ngày 27/8 tại trụ sở Bộ KH&CN  đã diễn ra Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII Ban chấp hành Trung ương đảng (khóa XI), do Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ KH&CN tổ chức, với sự tham gia của hầu hết các đảng viên Đảng ủy Bộ KH&CN, Hội nghị được triển khai trực tuyến qua tám đầu cầu.

Tại hội nghị, ông Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW Đảng Cộng sản Việt Nam, giới thiệu, trao đổi chi tiết về hai nghị quyết và ba kết luận của Hội nghị lần thứ VII Ban chấp hành Trung ương đảng (Hội nghị TW7), bao gồm Nghị quyết về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, Nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; kết luận một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở; kết luận về việc tiếp thu ý kiến nhân dân, hoàn thiện bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; và kết luận một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020.

Một số mục tiêu của Nghị quyết về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới đã được giới thiệu và thảo luận tại hội nghị, như mục tiêu củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, tập hợp vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách – pháp luật của Nhà nước, và phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hội nghị cũng đã thảo luận về các giải pháp như tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ, tập trung giải quyết kịp thời và có hiệu quả những bức xúc chính đáng của nhân dân; nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ Đảng, Nhà nước, Mặt trận, đoàn thể chính trị – xã hội và các tầng lớp nhân dân; thể chế hóa các quan điểm, chủ trương mới của Đảng về dân vận thành các văn bản pháp luật, chú trọng đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết tốt các chính sách đối với người dân; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội, các hội quần chúng; xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ Ban Dân vận, Mặt trận, đoàn thể nhân dân các cấp vững mạnh, v.v.

Về Nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, hội nghị đã được giới thiệu về một số mục tiêu tổng quát và cụ thể, như nâng cao năng lực dự báo thiên tai, giám sát biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống, hạn chế tác động của triều cường, ngập lụt, xâm nhập mặn do nước biển dâng đối với vùng ven biển, phấn đấu đến năm 2050 đạt các chỉ tiêu về môi trường tương đương với mức hiện nay của các nước công nghiệp phát triển trong khu vực, v.v. Giải pháp thực hiện các mục tiêu này chủ yếu là tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KH&CN; tăng cường quản lý Nhà nước; đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính, tăng cường và đa dạng hóa nguồn lực; coi trọng hợp tác, hội nhập quốc tế.

Ngoài hai nghị quyết nói trên, một số nội dung khác của Hội nghị TW7 cũng được giới thiệu và thảo luận chi tiết tại hội nghị lần này của Đảng ủy Bộ KH&CN. Đối với Kết luận về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở, một số hạn chế, bất cập của hệ thống quản lý Nhà nước hiện nay đã được chỉ ra, đó là tổ chức bộ máy chưa tinh gọn, còn chống chéo, trùng lắp chức năng nhiệm vụ, chưa hiệu quả, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chưa tương xứng với số lượng. Đối với Kết luận về việc tiếp thu ý kiến nhân dân, hoàn thiện bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, hội nghị đã được giới thiệu và thảo luận về định hướng tiếp tục hoàn thiện dự thảo sửa sổi hiến pháp, bao gồm phương thức, cách làm và một số vấn đề quan trọng cụ thể như tên nước, vai trò của Đảng CSVN, vai trò của lực lượng vũ trang, v.v. Đối với Kết luận về một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020, hội nghị đã trao đổi về những khó khăn, tồn tại và các định hướng giải pháp, chính sách.

Sau hội nghị, công tác học tập, thảo luận, và quán triệt các nghị quyết, kết luận, và những nội dung khác của Hội nghị TW7 sẽ được tiếp tục thực hiện chi tiết tại từng chi bộ cơ sở của Đảng ủy Bộ KH&CN.

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]