Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: 2.525 nhiệm vụ khoa học trong năm năm

Trong năm năm qua, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã triển khai 2.525 nhiệm vụ khoa học, trong đó có 55 nhiệm vụ cấp nhà nước và Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, và gần 1.300 nhiệm vụ cấp bộ.

Báo cáo tại lễ tổng kết hoạt động khoa học giai đoạn 2009-2014 ngày 23/9 tại Hà Nội của Học viện Chính trị Quốc gia HCM cho biết, nhiều nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Học viện được đầu tư trọng điểm như hai chương trình khoa học cấp bộ trọng điểm với 10 đề tài nhánh; ba đề án cấp bộ trọng điểm với 33 đề tài nhánh và hàng chục đề tài cấp bộ trọng điểm độc lập; hai đề tài hợp tác quốc tế nghiên cứu khoa học. Mỗi đề tài được triển khai khoảng hai năm, với kinh phí bình quân khoảng từ 1 tỷ đến 1,5 tỷ đồng. Có thể kể ra một số đề án, chương trình thuộc nhóm trọng điểm này như: “Nhận thức về CNXH và xây dựng CNXH ở Việt Nam”; “Lịch sử quan hệ hợp tác Việt – Lào – Cămpuchia”; “Nghiên cứu, tổng kết làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về công cuộc đổi mới đi lên CNXH ở Việt Nam”; “Bảo đảm và đấu tranh trên lĩnh vực nhân quyền ở Việt Ban trong giai đoạn hội nhập quốc tế”; “Nghiên cứu, bổ sung, nâng cao chất lượng bản thảo Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam tập I (1930-1945)”; “Từ điển Hồ Chí Minh học”…

Báo cáo còn cho biết, các nghiên cứu khoa học của Học viện chủ yếu tập trung vào giải quyết những vấn đề về lý luận của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối xây dựng và phát triển đát nước của Đảng Cộng sản Việt Nam; những vấn đề cấp thiết trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN…

Cũng theo báo cáo nói trên, năm năm qua, học viện triển khai 180 đề tài cấp bộ tuyển thầu trong tổng số gần 1.300 đề tài cấp bộ mà học viện thực hiện.

 

Tác giả