Năm 2015: Hơn 570 tỷ đồng cho các đề tài khoa học

Thủ tướng Chính phủ quyết định phân bổ dự toán năm 2015 là 572,59 tỷ đồng cho các Bộ, cơ quan trung ương từ nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN thuộc ngân sách trung ương năm 2015 để thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN.

Các Bộ, cơ quan trung ương được phân bổ kinh phí sự nghiệp KHCN năm 2015 gồm: Bộ KH&CN 459,9 tỷ đồng; Bộ Công Thương 38,13 tỷ đồng; Đại học Quốc gia TP.HCM 32,16 tỷ đồng; Bộ Tài chính 15 tỷ đồng; Bộ Giáo dục và Đào tạo 6,48 tỷ đồng; Bộ Quốc phòng 6 tỷ đồng; Bộ Giao thông vận tải 3,4 tỷ đồng; Đại học Quốc gia Hà Nội 2,75 tỷ đồng; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2,6 tỷ đồng; Ban Cơ yếu Chính phủ 2,18 tỷ đồng; Bộ Tài nguyên và Môi trường 1,69 tỷ đồng; Viện Hàn Lâm KH&CN Việt Nam 1,2 tỷ đồng;  Bộ Y tế 1,1 tỷ đồng.

Việc quản lý và sử dụng số kinh phí bổ sung thực hiện theo quy định hiện hành. Bộ KH&CN chịu trách nhiệm về căn cứ, số liệu phân bổ và hiệu quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia được phân bổ.

Các Bộ, cơ quan trung ương được bổ sung kinh phí có trách nhiệm khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi tổng mức kinh phí được giao bảo đảm đúng chính sách, chế độ hiện hành, phù hợp với quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/1/2015 của Chính phủ. Các nhiệm vụ KH&CN được triển khai phải đảm bảo nguyên tắc đủ cơ sở pháp lý, hồ sơ, quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền.  

Nguồn: http://baodientu.chinhphu.vn/Khoa-hoc-Cong-nghe/Phan-bo-kinh-phi-su-nghiep-khoa-hoc-va-cong-nghe-nam-2015/227334.vgp 

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]