Nghiên cứu KHXH phải góp phần thúc đẩy đổi mới đất nước

Các kết quả nghiên cứu KHXH phải thực sự góp phần dự báo xu hướng phát triển và cung cấp căn cứ khoa học cho quá trình tiếp tục đổi mới đất nước trong các giai đoạn tiếp theo.

 Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh yêu cầu này tại lễ kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam và công bố quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, sáng 18/5.

Tới dự lễ kỷ niệm còn có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo các bộ ngành Trung ương cùng đông đảo các nhà khoa học…

Góp phần vào công cuộc đổi mới toàn diện và không ngừng của đất nước, những năm gần đây, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã có những tiến bộ rất rõ rệt trong nghiên cứu cơ bản, trong nghiên cứu triển khai và tư vấn chính sách, trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho cả nước.

Nhiều nghiên cứu và kiến nghị của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam được sử dụng làm luận cứ khoa học để xây dựng các chủ trương, các quyết sách, các giải pháp vĩ mô và vi mô của Đảng và Nhà nước, trực tiếp giải quyết các vấn đề kinh tế và xã hội, đối nội và đối ngoại, quốc phòng và an ninh, cả cho trước mắt và lâu dài…

Đặc biệt, KHXH và nhân văn đã đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước; khẳng định lịch sử hình thành và phát triển dân tộc, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, bảo tồn các giá trị và bản sắc văn hóa Việt Nam.

 Phân tích về xu hướng tình hình trên thế giới, ở khu vực, các yếu tố đem lại thời cơ, thuận lợi cho sự phát triển của đất nước, cũng như khó khăn, thách thức ở phía trước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu ý: Nhiệm vụ của KHXH và nhân văn, cũng như Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, là phải tích cực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; củng cố tăng cường sự thống nhất về chính trị, tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận chính trị trong nhân dân; phát huy sức mạnh của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, của đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng với đó, Viện cần tiếp tục đổi mới tư duy lý luận, làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống các quan điểm về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam nhằm xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước dưới tác động của toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, dự báo xu hướng phát triển, cung cấp các luận cứ khoa học, lý luận cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Chủ tịch nước đề nghị: Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, luận giải những vấn đề cơ bản và chiến lược đã đặt ra nhưng còn chưa được giải quyết thấu đáo. Đồng thời, coi trọng tổng kết thực tiễn, rút ra những bài học kinh nghiệm và nghiên cứu những vấn đề thực tiễn mới của đất nước cần giải đáp về mặt lý luận trong giai đoạn 2016 – 2020; chú trọng nghiên cứu, đúc kết lý luận về Đảng cầm quyền, về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao tầm trí tuệ và văn hóa, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

“Đặc biệt, các hướng nghiên cứu cần thể hiện tầm nhìn dài hạn đến năm 2050. Kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu các vấn đề dài hạn, trung hạn và trước mắt. Các kết quả nghiên cứu phải thực sự góp phần dự báo xu hướng phát triển và cung cấp căn cứ khoa học cho quá trình tiếp tục đổi mới đất nước trong các giai đoạn tiếp theo”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Viện cần đẩy mạnh nghiên cứu các vấn đề KHXH ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; chắt lọc các kết quả nghiên cứu để phối hợp chặt chẽ, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư về xây dựng các văn kiện, nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Chủ tịch nước lưu ý Viện cần tăng cường và mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế nhằm quảng bá những thành tựu phát triển, các giá trị văn hóa của con người và dân tộc Việt Nam với cộng đồng thế giới; đồng thời, chọn lọc và tiếp thu những thành tựu, tinh hoa của KHXH thế giới để phát triển hơn nữa nền KHXH nước nhà.

Cùng với đó là xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, đủ sức giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn của đất nước, tạo tiềm lực mạnh cho sự phát triển của KHXH trong thời gian tới.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXHViệt Nam cho GS.TS Nguyễn Quang Thuấn và tin tưởng tập thể lãnh đạo, các nhà khoa học của Viện sẽ kế thừa thành quả của những người tiền nhiệm, tiếp tục phát triển, có những bước đi mạnh mẽ để hội nhập với quốc tế trên tinh thần không hành chính hóa khoa học và người làm khoa học.

“Chúng ta phải có các công trình  KHXH được quốc tế thừa nhận, có thêm những tạp chí khoa học được xếp hạng trên thế giới”, Phó Thủ tướng mong muốn.

Nguồn: http://baodientu.chinhphu.vn/Khoa-hoc-Cong-nghe/Nghien-cuu-KHXH-phai-gop-phan-thuc-day-doi-moi-dat-nuoc/254375.vgp

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]