Ra mắt Hội đồng công nhận

Ngày 24/8, Hội đồng công nhận (trực thuộc Văn phòng Công nhận chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ) đã ra mắt tại Hà Nội.

Hội đồng công nhận có chức năng tư vấn và giám sát hoạt động của Văn phòng công nhận chất lượng,; giúp nâng cao năng lực cho tổ chức đánh giá phù hợp; đảm bảo hoạt động công nhận được thực hiện độc lập, khách quan, minh bạch và không phân biệt đối xử.

Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn cho tổ chức công nhận về chính sách, phương hướng, giúp nâng cao năng lực cho các phòng thí nghiệm, tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định của Việt Nam và phục vụ hoạt động quản lý nhà nước.

Hội đồng giám sát tổ chức công nhận trong thực hiện các chính sách, nguyên tắc của công nhận và việc tuân thủ của tổ chức theo các thủ tục, quy định…

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Thanh phát biểu nhấn mạnh hoạt động công nhận chất lượng có vai trò đặc biệt quan trọng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận được với thị trường quốc tế, với mục tiêu một tiêu chuẩn, một chứng chỉ được chấp nhận toàn cầu.

Với chức năng đánh giá, công bố độc lập về năng lực kỹ thuật của các tổ chức đánh giá sự phù hợp, hoạt động công nhận chất lượng có vai trò đặc biệt trong hỗ trợ và phục vụ hoạt động quản lý nhà nước, là cơ sở quan trọng trong việc nâng cao năng lực cho các tổ chức đánh giá sự phù hợp của Việt Nam.

Văn phòng Công nhận chất lượng được thành lập từ năm 1995, thực hiện các hoạt động công nhận cho phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn, phòng thử nghiệm y tế, phòng thử nghiệm an toàn sinh học, tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định, các tổ chức đánh giá sự phù hợp khác và được quốc tế thừa nhận.
                                                                                                                                                                                                                                               

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]