Tài trợ nghiên cứu từ Hội đồng NC về sức khỏe và y học Úc

Nằm trong chương trình hợp tác thỏa thuận chung giữa Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Nafosted) và Hội đồng Nghiên cứu về sức khỏe và y học Úc (NHMRC), Nafosted thông báo triển khai chương trình tài trợ trong lĩnh vực Y sinh, hạn nộp hồ sơ đến 17h00 ngày 28/2/2018

1. Mục tiêu tài trợ
– Nâng cao hiểu biết về Bệnh truyền nhiễm, Sức khỏe bà mẹ & trẻ em và/hoặc Y tế công cộng để hỗ trợ xây dựng các chính sách về Y tế cũng như thực hành nâng cao sức khỏe cộng đồng ;
– Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế trong lĩnh vực Y sinh;
– Nâng cao kỹ năng nghiên cứu và trình độ chuyên môn cho các nhà khoa học Việt Nam và Úc;
– Tạo tiền đề phát triển mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa các nhà khoa học Việt Nam và Úc.

2. Phạm vi tài trợ
Chương trình tài trợ cho các nghiên cứu về:
– Bệnh truyền nhiễm;
– Sức khỏe bà mẹ và trẻ em;
– Y tế công cộng.
Chương trình không xem xét tài trợ đề tài không thuộc phạm vi tài trợ nêu trên.

3. Thời gian thực hiện đề tài: tối đa là 36 tháng.

4. Kinh phí tài trợ
     NAFOSTED sẽ dành một khoản kinh phí tối đa 1,000,000 AUD/năm để tài trợ cho các đề tài hợp tác nghiên cứu thuộc chương trình. 
       NHMRC cam kết dành khoản kinh phí tối đa 3,000,000 AUD trong thời gian 03 năm để tài trợ các đề tài thuộc chương trình

     Căn cứ xây dựng dự toán kinh phí đề tài phía Việt Nam là Thông tư số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

5. Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài phía Việt Nam
Mỗi bên (NAFOSTED/NHMRC) có những quy định cụ thể đối với các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia thực hiện đề tài.
Phía NAFOSTED:
1. Đối với tổ chức chủ trì (AI)
– Các tổ chức khoa học và công nghệ có chức năng nghiên cứu khoa học tại Việt Nam phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của đề tài;
– Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của tổ chức chủ trì đối với các đề tài đã được Quỹ tài trợ.
2. Đối với chủ nhiệm đề tài (CIB)
– Hiện đang công tác cho một tổ chức khoa học và công nghệ tại thời điểm nộp hồ sơ. Trường hợp chủ nhiệm đề tài không thuộc tổ chức khoa học và công nghệ nào thì phải được tổ chức khoa học và công nghệ ở Việt Nam thuộc lĩnh vực chuyên môn phù hợp bảo trợ và chấp nhận làm tổ chức chủ trì;
– Có bằng cấp chuyên môn phù hợp: đạt học vị tiến sỹ hoặc học hàm phó giáo sư/giáo sư và có kết quả nghiên cứu chuyên ngành phù hợp được công bố trên các tạp chí quốc tế có quy tín trong thời gian 05 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ (căn cứ vào Thông tư số 37/2014/TT-BKHCN ngày 12/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Quyết định số 31/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 30/03/2016 của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia);
– Đảm bảo đủ thời gian để hoàn thành nội dung nghiên cứu đề tài theo quy định. Trường hợp chủ nhiệm đề tài đi công tác, làm việc tại nước ngoài, tổng thời gian ở nước ngoài không quá 1/3 thời gian thực hiện đề tài;
– Không vi phạm các điều kiện đăng ký chủ trì, tham gia đề tài theo quy định. Các chủ nhiệm đề tài phải hoàn thành và nộp báo cáo tổng hợp để nghiệm thu đề tài khác do Quỹ tài trợ (nếu có) tính đến thời điểm kết thúc tiếp nhận hồ sơ của chương trình này. Mỗi nhà khoa học chỉ được phép chủ nhiệm 01 đề tài do Quỹ tài trợ và tham gia không quá 01 đề tài khác.
Mỗi nhà khoa học chỉ được đề xuất tối đa 01 đề tài trong khuôn khổ Chương trình.
Yêu cầu đối với các thành viên tham gia đề tài khác cũng như sản phẩm của đề tài được quy định theo Điều 10 Mục 3 và Điều 11 Mục 2,4,5 của Thông tư số 37/2014/TT-BKHCN ngày 12/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Phía NHMRC: tham khảo website của NHMRC.

6. Hồ sơ đăng ký
Phía Việt Nam (bắt buộc 01 bản hồ sơ đăng ký trực tuyến và 01 bản hồ sơ in trên giấy). Hồ sơ được yêu cầu chuẩn bị bằng tiếng Việttiếng Anh, đăng ký qua hệ thống OMS, bao gồm:
– Đơn đăng ký đề tài (tiếng Việt tiếng Anh);
– Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài và từng thành viên nhóm nghiên cứu phía Việt Nam (tiếng Việttiếng Anh);
– Thuyết minh đề cương: Thuyết minh (tiếng Việttiếng Anh), Dự toán (đề tài 24 tháng tiếng Việttiếng Anh, đề tài 36 tháng tiếng Việttiếng Anh);
– Tài liệu chứng minh thành tích nghiên cứu (nếu có).
Các tài liệu thuộc hồ sơ in trên giấy được in từ hồ sơ điện tử và cần có xác nhận của tổ chức chủ trì (đối với một số mẫu có quy định cụ thể đi kèm), bao gồm:
– 01 đơn đăng ký in từ hệ thống OMS có xác nhận của tổ chức chủ trì hoặc bảo trợ;
– Thuyết minh đề cương (có xác nhận của lãnh đạo tổ chức chủ trì hoặc bảo trợ);
– Lý lịch khoa học của CIB và từng thành viên nhóm nghiên cứu in từ hệ thống OMS, có xác nhận của lãnh đạo tổ chức chủ trì hoặc bảo trợ (trừ trường hợp thành viên nhóm nghiên cứu công tác tại đơn vị chủ trì).
– Tài liệu chứng minh thành tích nghiên cứu của Chủ nhiệm đề tài và quyết định công nhận nghiên cứu sinh (01 bản sao)

7. Đánh giá xét chọn hồ sơ tài trợ
Các đề tài được tài trợ là các đề tài thuộc phạm vi tài trợ, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quy định của chương trình cũng như của NAFOSTED và NHMRC và được xem xét dựa trên các tiêu chí:
Chất lượng hồ sơ thuyết minh và tính khả thi (25%);
– Ý nghĩa, tầm quan trọng của kết quả đề tài phù hợp với mục tiêu của chương trình tài trợ hướng tới (25%);
– Năng lực của chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu (25%);
– Thúc đẩy hợp tác quốc tế (25%).

8. Kế hoạch triển khai
– Đăng ký đề xuất đề tài: từ 6/12/2017 đến 17h00 ngày 28/2/2018
– Đánh giá xét chọn: tháng 3/2018 – tháng 6/2018
– Thông báo kết quả xét chọn: tháng 8 hoặc tháng 9/2018

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Văn phòng (P405)
Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia
Tầng 4, Số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Phía NHMRC: đăng ký online qua hệ thống RGMS.

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]