Thành lập Ban chỉ đạo Chiến lược phát triển KH&CN

Bộ KH&CN vừa thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Chiến lược tại Quyết định số 2604/QĐ-BKHCN. Bộ trưởng Bộ KH&CN làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Nhiệm vụ của Ban là chỉ đạo, điều phối tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện phát triển KH&CN giai đoạn 2011 – 2020; hướng dẫn các Bộ, ngành và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược; kiểm tra, theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện, hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Chiến lược; năm 2016 tổ chức sơ kết và năm 2021 tổ chức tổng kết thực hiện Chiến lược.

Ban Chỉ đạo sẽ tổ chức họp định kỳ để xem xét tiến độ thực hiện các kế hoạch, đề án, chương trình liên quan tới thực hiện Chiến lược và báo cáo với Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Chiến lược và kiến nghị những thay đổi khi cần thiết.

Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN là cơ quan thường trực triển khai thực hiện Chiến lược. Để triển khai nhiệm vụ, Viện đã thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo với nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện việc xây dựng, triển khai các kế hoạch, đề án, chương trình và tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011 – 2020 tại Quyết định 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012. Chiến lược bao gồm nhiều chỉ tiêu cụ thể và được phân chia thành nhiều giai đoạn phát triển (2011 – 2015 và 2016 – 2020), giúp định hướng rõ hơn mục tiêu phát triển, thuận lợi cho việc kiểm điểm, đánh giá và điều chỉnh Chiến lược.

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]