Thành lập Tổng cục Biển và Hải đảo

Tổng cục Biển và Hải đảo thuộc Bộ Tài nguyên & Môi trường đã được thành lập.

Tổng cục Biển và Hải đảo thuộc Bộ Tài nguyên & Môi trường đã được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ với chức năng làm tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường quản lý Nhà nước về biển và hải đảo; thực hiện các dịch vụ công theo quy định của pháp luật.

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]