Thành lập trường đại học Việt-Mỹ tại Việt Nam

Đó là một trong những nội dung chính trong phiên họp đầu tiên của nhóm đặc trách giáo dục Việt-Mỹ nhằm xúc tiến chương trình hợp tác giáo dục đại học giữa hai nước.

.

Tác giả