Thay đổi phương thức cấp kinh phí cho các tổ chức KH&CN công lập

Kể từ ngày 01/01/2014, Nhà nước sẽ thay đổi phương thức cấp tiền lương và tiền chi hoạt động bộ máy cho các tổ chức KH&CN công lập. Cụ thể, trong kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng; nhiệm vụ KH&CN của Nhà nước có tiền lương và tiền chi hoạt động bộ máy.

Đó là một trong những nội dung quan trọng, chủ yếu của Thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT/BKHCN-BTC-BNV ngày 26/12/2011 (viết tắt là TT 36) của liên Bộ KH&CN, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ được giới thiệu tại hội nghị liên Bộ tổ chức mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh.

Thông tư TT 36 là Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 12/2006/TTLT-BKHCN-BTC-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 5/9/2005 về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN công lập.

Tuy nhiên, Thông tư cũng quy định rõ, riêng các tổ chức KH&CN theo khoản 3 Điều 4 Nghị định 115 đã được Nhà nước bảo đảm tiền lương và tiền chi hoạt động bộ máy theo phương thức khoán nên trong kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của các tổ chức này sẽ không có khoản tiền lương và tiền chi hoạt động bộ máy.

Các tổ chức được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp là các tổ chức KH&CN tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên; tổ chức KH&CN chưa tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên nhưng đáp ứng đủ các điều kiện: tự bảo đảm trên 10% kinh phí hoạt động thường xuyên; có đề án sử dụng tài sản phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, được Bộ, cơ quan Trung ương hoặc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;…

Theo ý kiến của các đại biểu tại hội nghị, để thực hiện tốt hơn cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm cần tăng cường quán triệt mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện cơ chế tự chủ; hoàn thiện hệ thống pháp lý để thực hiện tốt cơ chế tự chủ; thay đổi phương thức cấp tiền lương, tiền hoạt động bộ máy cho các tổ chức KH&CN; có biện pháp đầu tư phát triển, nâng cao tiềm lực cho các tổ chức KH&CN để các tổ chức đủ mạnh và có thể thực hiện tốt cơ chế tự chủ; thực hiện chương trình hỗ trợ các tổ chức KH&CN thực hiện cơ chế tự chủ.

Các nội dung chính của TT 36 bao gồm: Bổ sung hai loại hình tổ chức KH&CN vào khoản 3 Điều 4 Nghị định 115 là tổ chức KH&CN hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật chuyên ngành; tổ chức KH&CN phục vụ quản lý Nhà nước. Cùng với đó, bổ sung quy định áp dụng với tổ chức KH&CN công lập thành lập sau ngày 05/10/2005.

Thông tư cũng nêu rõ những sửa đổi về thời hạn xây dựng và phê duyệt Đề án. Cụ thể, tổ chức KH&CN quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 4 Nghị định 115 trình cơ quan có thẩm quyền trước ngày 30/9/2012; cơ quan có thẩm quyền thẩm định và quyết định phê duyệt Đề án trước ngày 31/12/2012. Tổ chức KH&CN quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định 115 trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án trước ngày 30/6/2012.
Thông tư khẳng định, tổ chức KH&CN thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tiếp tục là đơn vị sự nghiệp KH&CN của Nhà nước.

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]