Thi tuyển chức danh Phó Viện trưởng Viện KH&CN Việt Nam – Hàn Quốc (VKIST)

Căn cứ Kế hoạch số 2936/KH-BKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức thi tuyển chức danh Phó Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo thi tuyển 03 chức danh Phó Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ THI TUYỂN

1. Đối tượng dự thi

1.1 Công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm thuộc diện được quy hoạch chức danh Phó Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc có nhu cầu được bổ nhiệm chức danh thi tuyển (nếu có).

1.2 Công chức, viên chức đang công tác tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc tại các Bộ, ngành, địa phương khác, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi tuyển và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh thi tuyển.

1.3 Công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch của chức danh thi tuyển hoặc chức danh tương đương với chức danh thi tuyển (bao gồm cả trường hợp không công tác tại đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh thi tuyển và có thể không phải là đảng viên) được tập thể Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ đề cử và được Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ đồng ý bằng văn bản.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi

2.1 Tiêu chuẩn, điều kiện chung

Yêu cầu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

– Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn về chính trị, tư tưởng; đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật; năng lực và uy tín; sức khỏe, độ tuổi và kinh nghiệm; trình độ đào tạo chuyên môn, chính trị theo Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 1100/QĐ-BKHCN ngày 28/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

– Được cơ quan sử dụng công chức, viên chức đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian 03 năm liên tiếp liền kề năm dự thi tuyển;

– Sử dụng ít nhất một ngoại ngữ thông dụng (Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc) trình độ B2 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;

– Biết sử dụng máy vi tính và áp dụng kỹ năng về tin học vào công tác lãnh đạo quản lý và chuyên môn nghiệp vụ;

– Có hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận;

– Không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 82 Luật Cán bộ, công chức; Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 56 Luật Viên chức và các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật;

– Bảo đảm về tiêu chuẩn chính trị (lịch sử chính trị và chính trị hiện nay) theo quy định hiện hành.

2.2 Tiêu chuẩn cụ thể

Yêu cầu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn sau và tiêu chuẩn theo từng vị trí:

– Có tinh thần trách nhiệm cao (hướng tới sự tiến bộ của khoa học, công nghệ tại Việt Nam);

– Có kinh nghiệm và thành tích khoa học và công nghệ nổi bật trong lĩnh vực gắn với vị trí thi tuyển;

– Có kinh nghiệm trong việc xây dựng mạng lưới nghiên cứu trong và ngoài nước;

– Sử dụng thành thạo ít nhất 01 ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh).

II. MÔN THI, HÌNH THỨC, NỘI DUNG THI TUYỂN

Kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo thực hiện qua hai vòng: thi viết và trình bày Đề án. Chỉ có các ứng viên đạt kết quả bài thi viết từ 50 điểm trở lên mới được trình bày Đề án.

1. Thi viết

– Nội dung thi: kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự thi và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

– Bài thi viết được chấm theo thang điểm 100. Kết quả bài thi viết là điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng thi tuyển tham gia chấm thi. Người dự thi phải có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên mới được tham gia phần thi trình bày Đề án. Trường hợp người dự thi có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên, nhưng có 02 thành viên Hội đồng thi tuyển chấm điểm bài thi viết dưới 50 điểm thì Thư ký Hội đồng thi tuyển phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi tuyển xem xét, quyết định việc chấm lại đối với bài thi này.

– Thời gian thi: 180 phút.

2. Thi trình bày Đề án

a) Nội dung thi: đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự thi nếu được bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự.

b) Chủ đề cụ thể của Đề án đối với từng chức danh thi tuyển sẽ được thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ;

c) Điểm thi trình bày Đề án được chấm theo thang điểm 100. Cơ cấu điểm gồm 3 phần, cụ thể như sau: (1) Xây dựng đề án: 20 điểm; (2) Bảo vệ đề án: 40 điểm; (3) Trả lời các câu hỏi chất vấn: 40 điểm;

d) Thời gian trình bày Đề án tối đa 30 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn về Đề án 30 – 40 phút;

III. CHỨC DANH, YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ CÁC YÊU CẦU KHÁC

1. Chức danh thi tuyển

03 Phó Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc:

– 01 Phó Viện trưởng phụ trách khối nghiên cứu;

– 01 Phó Viện trưởng phụ trách Khối Kế hoạch tương lai;

– 01 Phó Viện trưởng phụ trách Khối Hành chính.

2. Yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo và các yêu cầu khác

2.1  Đối với chức danh Phó Viện trưởng phụ trách Khối Nghiên cứu:

– Có bằng Tiến sỹ các ngành khoa học, kỹ thuật;

– Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu về các lĩnh vực phù hợp với hướng phát triển của VKIST;

– Có ít nhất 05 năm đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý các đơn vị nghiên cứu khoa học hoặc quản lý khoa học cấp vụ, cấp viện trở lên;

– Am hiểu phân tích, đánh giá thị trường khoa học và công nghệ; Sở hữu trí tuệ; Sáng chế.

2.2 Đối với chức danh Phó Viện trưởng phụ trách Khối Kế hoạch tương lai:

– Có kinh nghiệm đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý các đơn vị nghiên cứu khoa học hoặc quản lý khoa học cấp vụ, cấp viện trở lên (ưu tiên ứng viên có bằng Tiến sỹ);

– Có kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích, đánh giá thị trường lĩnh vực nghiên cứu của VKIST; am hiểu về Sở hữu trí tuệ, sáng chế.

Ưu tiên ứng viên đã và đang làm việc với các doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nghiên cứu của mình và ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tương đương trong công nghệ công nghiệp và nước ngoài.

2.3 Đối với chức danh Phó Viện trưởng phụ trách Khối Hành chính:

– Có kinh nghiệm ít nhất 10 năm làm việc trong hệ thống quản lý nghiên cứu của Việt Nam;

– Am hiểu hệ thống pháp luật, quản lý khoa học và công nghệ của Việt Nam cũng như các nước trên thế giới.

Ưu tiên ứng viên đã hoặc đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các đơn vị nghiên cứu khoa học cấp vụ, cấp viện trở lên.

IV. HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ

1. Hồ sơ dự tuyển

– Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu đăng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ);

– Sơ yếu lý lịch cán bộ theo mẫu 2C-BNV/2008 (được cơ quan nơi người dự thi đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự thi, trong đó ghi nhận xét, đánh giá);

– Bản tự nhận xét, đánh giá của cá nhân (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền);

– Bản kê khai tài sản và thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự thi;

– Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người dự thi đang công tác;

– Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi cư trú;

– Văn bản xác nhận trong diện quy hoạch của người dự thi (được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

– Bản sao (có công chứng) các văn bằng, chứng chỉ;

– Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nhận hồ sơ đăng ký dự thi);

– Trường hợp người tham gia dự thi (đăng ký tham gia dự thi hoặc được đề cử tham gia dự thi) từ nơi khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nơi người tham gia dự thi đang công tác đồng ý cho người đó tham gia dự thi và chuyển công tác nếu trúng tuyển.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

Thời gian: Từ ngày 05/10/2020 đến hết ngày 05/11/2020

Địa điểm: Văn phòng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc: Phòng 304, Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ – 113 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

V. THỜI GIAN THI

Thời gian dự kiến:

– Thi viết: ngày 20/12/2020.

– Thi trình bày Đề án: 27-28/12/2020.

Địa điểm thi: Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ – 113 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

Thông báo tuyển dụng và đơn đăng ký dự thi: xem tại đây. 

Thông tin chi tiết liên hệ: Ms. Kiều Thị Khuyên, phòng Quản trị hành chính Tel: 0399931192.

Tác giả