Thủ tướng phê duyệt chương trình hỗ trợ doanh nghiệp KH&CN

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Đây là Chương trình do Bộ KH&CN xây dựng nhằm đẩy mạnh việc thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học và tăng cường tính năng động, sáng tạo của các tổ chức KH&CN công lập.

Chương trình được thực hiện từ nay đến năm 2015, đặt mục tiêu hỗ trợ hình thành và phát triển 3.000 doanh nghiệp KH&CN; thành lập 100 cơ sở ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp KH&CN; hỗ trợ 1.000 cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, các nhóm nghiên cứu  mạnh xây dựng doanh nghiệp KH&CN; và hỗ trợ các tổ chức KH&CN công lập hoàn thành việc chyển đổi sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước ngày 31/12/2015.

Theo Thứ trưởng Trần Văn Tùng, Việt Nam hiện mới chỉ có gần 100 doanh nghiệp chính thức được công nhận là doanh nghiệp KH&CN nhưng con số doanh nghiệp đủ điều kiện để được công nhận có thể vào khoảng 2.000.

 

Tác giả